Adalet Bakanlığı 400 İdare Memuru İş Başvurusu

0
789

Adalet Bakanlığı 400 İdare Memuru İş Başvurusu

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakat ile 9-5’inci dereceli kadrolara 300’ü
Erkek (Erkek hükümlü ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için), 100’ü Kadın (Kadın hükümlü
ve tutukluların bulunduğu ceza infaz kurumları için) olmak üzere toplam 400 idare memuru öğrencisi
alınacaktır ayrıntılar haberin devamında…

1) BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ:

27.11.2020 tarihinde başlayıp 11.12.2020 tarihi mesai saati bitimine kadar Ağır Ceza Cumhuriyet
Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına bizzat yapılacak, posta
yoluyla yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2) BAŞVURU ŞARTLARI:

a) Adaylarda aranacak şartlar;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma
Yönetmeliğinin 29’uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki şartları taşımaları
gerekmektedir.
-Türk Vatandaşı olmak,
-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
-Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11.12.2020 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS
LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 06 Eylül 2020 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını
bitirmemiş olmak (06/09/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),
-Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve
mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık,
körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller
bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık
Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
(sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
-2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
-En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
b) Başvuru esnasında istenilecek belgeler ve yapılacak işlemler;
– Başvuru Formu (Ek-1) (https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/formlar adresinde belirtilen formlar
kısmında yer almaktadır. Fotoğrafsız başvuru formları kabul edilmeyecektir.)
– Nüfus cüzdanı fotokopisi,
– Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti ya da e-devlet üzerinden alınan mezun
belgesi,
– 2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünü gösterir sınav sonuç belgesinin çıktısı.
Adaylar 27.11.2020 – 11.12.2020 tarihleri arasında Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi
işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına başvurularını bizzat yapılacak olup başvuru esnasında
başvuru formu ile birlikte yukarıda istenilen evrakları teslim edeceklerdir.

3) SÖZLÜ SINAV VE MÜLAKAT:

-Sözlü sınav ve mülakata, 2020 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı
puan alan öğrenci adaylarından en yüksek puandan başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen (300 Erkek)
kadro sayısının 5 katı (1.500) ve (100 Kadın) kadro sayısının 5 katı (500) idare memurluğu öğrenci adayı
çağrılacaktır.
a) Sözlü sınav ve mülakata katılacak adaylardan istenilecek belgeler;
– Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair (adayların devam eden veya sonuçlanan soruşturma ve
kovuşturmaların olup olmadığını, var ise suçun niteliği ve mahkeme bilgilerini belirtir imzalı ve yazılı
beyana ek olarak www.turkiye.gov.tr adresinde ‘Adli Sicil Kaydı Sorgulama’ ekranından alacakları çıktı
belgesi) beyanı, (Beyan Formu)
– Öğrenim durumlarını gösteren belgenin noter onaylı sureti veya e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi
ya da ilgili kurumunca (üniversite veya fakülte yetkilisi) verilen onaylı örneği
– 2020 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünü gösterir sınav sonuç belgesinin çıktısı,
– Son altı ay içinde çekilmiş iki adet biyometrik fotoğraf (6×9) (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan
Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun),
– Fotoğraflı özgeçmiş (Ek-2) (https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/formlar adresinde belirtilen
formlar kısmında yer almaktadır.)
– Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya
pasaport) fotokopisi,
– Kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmış olanlardan görev
yaptıkları kurumdan alacakları hizmet belgesi,
– Sınav başvuru tarihi itibarıyla güncel askerlik durum belgesi (www.turkiye.gov.tr adresinden alınmış
çıktılar kabul edilebilir.) Askerlikten muaf olanların muafiyete ilişkin sağlık kurulu raporunun veya diğer
muafiyet belgelerinin fotokopisi,
Sözlü sınav ve mülakata girecek adayların isimleri ile adaylardan yukarıda belirtilen belgelerin istenileceği
tarihler Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) bilahare ilân
edilecektir.
b) Sözlü sınav;
– İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
– Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
– Genel kültür 40,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği
mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların
bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
c) Mülâkat;
– İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,
– Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 50,
puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci adayının sözlü sınavda ve
mülâkatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması
gerekmektedir.
adalet bakanlığı 400 idare memuru iş başvurusu Sözlü sınav ve mülakata girecek adayların isimleri, sınav yerleri ile sözlü sınav tarihleri Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) bilahare ilân edilecektir.

4) NİHAİ BAŞARI LİSTESİ:

Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav, sözlü sınav ve mülakatta aldıkları puanların aritmetik
ortalamasına göre belirlenerek sınavın bitiminden sonra www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilân edilecektir.
Nihai başarı listesinde, puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı,
mülakat puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
Sınavı kazanan adayların, öğrenciliğe kabulde istenecek belgelerle birlikte, tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içinde Bakanlıkça belirlenecek olan eğitim merkezlerine bizzat başvurmaları gerekmektedir.

5) SINAVI KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık,
körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller
bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu
raporu,
Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe başvuru şartlarını
taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihaî başarı listesindeki sıralamaya göre başarılı adaylar
arasından eğitimin başladığı tarihe kadar öğrenci adayı alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren
mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci adayı alımı yapılmayacaktır.
Eğitime başladıkları tarihte, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanmamış olanlar için
geçici kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun tamamlanması ve güvenlik soruşturmasının olumlu
sonuçlanmasından sonra kesin kayıt yapılacaktır. Sağlık raporunun ibraz edilememesi veya güvenlik
soruşturmasının olumsuz sonuçlanması halinde adayların öğrencilikle ilişikleri kesilecek ve yerlerine
öğrenci adayı alınmayacaktır.

6) ÖZEL HÜKÜMLER

– Hizmet öncesi eğitim alan öğrencilere, eğitim süresince (3000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı
ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda harçlık ödenecektir.
– Hizmet öncesi eğitimin süresi eğitim kurulu tarafından belirlenen en az 5 aylık süredir. Ceza İnfaz
Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacak hizmet öncesi eğitim,
isteğe bağlı olarak yatılı şekilde sürdürülür. Eğitim merkezlerinin ve yatılı tesislerinin her türlü gereksinimi,
giderleri ve hizmet öncesi eğitime alınanların resmî kıyafet ve harçlıkları Bakanlık bütçesinden karşılanır.
Eğitim merkezlerinde yatılı olarak kalmayan idare memurluğu öğrencileri, bu hizmetlerden
yararlanmamaları karşılığı herhangi bir hak talep edemezler.
– Eğitim görenler, eğitim süresi içinde kendilerine öğretilen konularda yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı
sınava alınacaktır. Hizmet öncesi eğitimi başarı ile tamamlayan idare memurluğu öğrencilerinin idare
memurluğuna atamaları yapılacaktır.
– Başarısız olan öğrenci adaylarının eğitim merkezi ile ilişiği kesilecektir. Başarısızlıkları veya sağlık
durumları dışındaki nedenlerle öğrenciliği sona erdirilenler veya isteği ile öğrencilikten ayrılanlar, kendileri
için yapılmış bulunan bütün giderleri iki katı olarak karşılamak zorundadırlar.
– Ataması yapıldıktan sonra, sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler hariç olmak üzere
herhangi bir sebeple mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden çekilenler ile görevi ile ilişiği
kesilenler kendileri için yapılmış bütün giderleri, görev yapmadıkları süre ile orantılı ve iki katı olarak
ödemek zorundadırlar.
– Hizmet öncesi eğitim görerek ataması yapılanlar her öğretim yılı karşılığında iki yıl süre ile mecburî
hizmetle yükümlüdürler.
İletişim adalet bakanlığı 400 idare memuru iş başvurusu için : Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Planlama ve İstihdam Bürosu
İletişim Telefon : 0312 507 04 00
İlan resmi duyuru metni : Tıklayınız

adalet bakanlığı 400 idare memuru iş başvurusu

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz